Rozhodně se nechystají s námi nějak mazatDr. Brunton o temné noci duše

Níže uvedené citace jsem s chutí vykostil z Romanových komentářů, neboť se nemohu zbavit tísnivého dojmu, že tohle docela znám. (Jan Havelka)
 

Dr. Brunton v knize Pokročilá kontemplace, jež vydalo nakladatelství Iris 1996, uvádí mnohé podobnosti s našimi zkušenostmi. Pro určitou podobnost a zjednodušení zřejmě zahrnuje do temné noci duše i tísnivé transformační procesy, které jiní autoři popisují i jako „suchost“. Naše zkušenosti však ukazují, že se temná noc duše periodicky vrací.

Str.71: Nejnebezpečnější formou temné noci je oslabení vůle se současným znovuobjevením starých zapomenutých špatných sklonů. Je to bod, na kterém je aspirant opravdu zkoušen a kde část těch, kteří dosáhli tohoto vysokého stupně ve zkoušce neobstojí a na mnoho let klesnou na stupeń nižší.

Na str.74 uvádí channelingový rozhovor Boha s mystikem Jindřichem Suso:

Bůh řekl: Dosud jsi byl vladykou, nyní Bůh chce abys byl rytířem. A teď budeš muset hodně bojovat.

Suso: Běda, Bože můj! Co se mnou činíš? Myslel jsem si, že už mám dost. Ukaž mi, kolik utrpení mám před sebou.

Pán řekl: Je pro tebe lépe nevědět to. Přesto ti povím tři věci. Doposud jsi bil sám sebe. Nyní tě budu bít Já a ty budeš veřejně trpět ztrátou své dobré pověsti. Za druhé – všude tam, kam se ohlédneš po lásce a věrnosti, tam najdeš zradu a soužení. Ta třetí – dosud jsi plaval v božské Sladkosti jako ryba v moři, toto od tebe odejmu a ty budeš hladovět a chřadnout. Budeš opuštěn od Boha i od světa a čehokoliv se chopíš, aby ses potěšil, přijde vniveč.

Suso se vrhl na podlahu s rukama rozepjatýma ve tvaru kříže a modlil se ve smrtelné úzkosti, aby tato bída na něj nepadla.

Potom k němu pravil Hlas: Buď dobré mysli, budu s tebou a pomohu ti zvítězit.

Str.78: Přijímejte dlouhou temnou noc trpělivě, klidně, pokorně a odevzdaně jako určenou k vašemu pravému dobru. Není to trest za spáchaný hřích, ale prostředek ke zničení egoismu.

Str.81: Tyto roky mohou být pro ego skutečně trpké, mohou se zdát dokonce zmařené, ale mají svůj význam. Za prvé vynášejí na povrch a uvádějí do pohybu všechny skryté chyby, všechny zárodečné slabosti, všechno latentní zlo. Takže mohou být odhaleny tím, čím jsou a odstraněny – často po utrpení, které z nich vyplynulo. Veškerá latentní žákova špatnost (jakož i ctnost) se postupně aktivizuje, všechna pokušení jeho spících vášní jsou probuzena jedno po druhém, všechny jeho animální sklony jsou rozehrány proti jeho hodnotnějším ideálům, všechna jeho neupřímnost, hrabivost, nepravdivost a marnivost rychle vzroste ze semene do dospělé rostliny. Ve stejné době se rovněž projevují jeho dobré vlastnosti, takže v něm existuje strašný boj.

Str.84: Když si žák uvědomí, že i zoufalství je sobecké, uvědomí si, že to nejsou jenom tak zvané zlé vášně, které mají být zkroceny, ale také depresivní a melancholické city. Je třeba, aby si připomněl, že kdykoli znovu pronikne do vyšší oblasti své bytosti, každá truchlivost, sklíčenost nebo melancholie, jimž může trpět, bude postupně slábnout.
 

Vybral a komentoval Roman Palka
(říjen 2002)

 Zpět na obsah


© 2002 Spirituální stránky na http://www.havelka.info, aktualizováno 23.10.2002